Przejdź do treści

Owoce XII Kapituły Narodowej

W dniach 21-22 października 2022 roku obradowała w Niepokalanowie Kapituła Narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce. Przebieg tej kapituły, zwłaszcza jej część sprawozdawcza i część wyborcza, został już zrelacjonowany niedługo po jej zakończeniu. Trzecia część, równie ważna, poświęcona została planowi działań, które powinny zostać podjęte przez Radę Narodową oraz całą braterską Wspólnotę Narodową w kolejnym trzyleciu. W czasie trwania kapituły pracowała komisja wnioskowa, której członkowie zbierali od Uczestników kapituły propozycje wniosków do uchwalenia. Zebrane w ten sposób sugestie do dalszej pracy, a także przedstawione problemy, jakie należałoby rozwiązać, zostały omówione i poddane pod dyskusję. Największą troską Uczestnicy kapituły otoczyli sprawy formacji, zwłaszcza franciszkańskiej, dlatego też podjęto w tym zakresie uchwały w formie zaleceń.

 • Za jedno z poważniejszych zaleceń należy uznać:
  Utworzenia studium franciszkańskiego (forma do ustalenia przez Radę Narodową lub wyznaczony zespół) celem rozszerzenia wiedzy i pogłębienia formacji.
 • Kolejne uchwalone zalecenie jest zwróceniem uwagi, by
  Zadbać o realizację Konstytucji Generalnych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a w szczególności art. 8, który brzmi:

1. Franciszkanie świeccy poprzez profesję zobowiązują się żyć w swoim świeckim stanie Ewangelią
według duchowości franciszkańskiej.

2. Starają się w świetle wiary pogłębiać wartości i opcje życia ewangelicznego według Reguły FZŚ:
– na podejmowanej nieustannie drodze nawrócenia i formacji Reg. 7 ;
– otwarci na wymogi stawiane przez społeczeństwo i rzeczywistość Kościoła, przechodząc od Ewangelii
do życia i od życia do Ewangelii Reg. 4 ;
– w wymiarze osobistym i wspólnotowym tej drogi,

aby nie mieszać duchowości franciszkańskiej, np. z Odnową w Duchu Świętym czy
Neokatechumenatem.

 • Kontynuacją niejako tego zalecenia jest następne, odnoszące się do konkretnej sytuacji:
  Przeanalizowanie stosowanych we wspólnotach form modlitwy, czy nie są one sprzeczne z charakterem i duchem franciszkańskim. Należy zwracać na to szczególną uwagę podczas okresu nowicjatu.
 • Dalsze zalecenie jeszcze bardziej konkretyzuje poprzednie, wskazując cel:
  Każdy franciszkanin świecki winien modlić się codziennie o powołania, np. koronką franciszkańską.
 • Podsumowaniem podjętego tematu uchwalanych zaleceń zostało następujące:
  Sprawdzić możliwość nowego wydania brewiarza dla franciszkanów świeckich.
 • Kapituła uchwaliła także zalecenia dotyczące zagadnień organizacyjnych i strukturalnych:
  • Ustanowienie rzecznika ds. kontaktów z mediami oraz śledzenia i odpowiadania na informacje zawarte na portalach społecznościowych.
  • Przeanalizować i przeprowadzić weryfikację obszaru regionów, a ewentualne propozycje zmian przedstawić na następnej kapitule.
  • Przekazać informację do wszystkich wspólnot o przestrzeganiu terminów kapituł i wizytacji oraz że rady wyższego szczebla mają obowiązek pilnowania tych terminów.
 • Jako jedyny wniosek do realizacji w formie uchwały dotyczy danych osobowych: Wdrożenie RODO (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) na wszystkich szczeblach FZŚ w Polsce. Szczególnie uzupełnienie ankiety o prawnym zapewnieniu ochrony danych osobowych oraz podpisanie oświadczeń przez osoby zajmujące się archiwizacją i przetwarzaniem danych.

Dyskusja i niniejsze uchwały podjęte przez Kapitułę są dowodem głębokiej troski franciszkanów świeckich o teraźniejszość oraz przyszłość Zakonu. Mają wyznaczać kierunek pracy nowo wybranej Rady Narodowej FZŚ w Polsce, ale w sposób szczególny także całej Wspólnoty narodowej oraz wszystkich odpowiedzialnych za formację na każdym poziomie struktur. Z tego powodu podjęte uchwały zostają przekazane z komentarzem, by ich realizacja nie wzbudzała wątpliwości. Niech wstawiennictwo Świętego Franciszka zapewni nam wierność naszej Regule i niesienie światu POKOJU I DOBRA.

Pliki do pobrania