Przejdź do treści

Polityka prywatności

Definicje

 1. Wyszczególnione poniżej sformułowania należy interpretować w Polityce Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym Franciszkańskiego Zakonu Świeckich regionu Opole-Gliwice zgodnie ze znaczeniem przypisanym im w niniejszej części Polityki:
  1. Administrator – administratorem danych osobowych opisywanych w dokumencie jest Rada Regionu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich regionu Opole-Gliwice;
  2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  3. Polityka – Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym Franciszkańskiego Zakonu Świeckich regionu Opole-Gliwice;
  4. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
  5. Przetwarzanie danych osobowych – wszystkie operacje lub zestawy operacji wykonywane na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany (w szczególności takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie);
  6. Strona internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.fzsopolegliwice.pl;
  7. Serwis internetowy lub Serwisy internetowe – każdy serwis internetowy prowadzony przez Administratora;
  8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Zasady postępowania z danymi osobowymi

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze świadczonych cyfrowo usług na Stronie internetowej, które wymagają przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Administrator zbiera dane jedynie w zakresie niezbędnym do poprawnego świadczenia wybranych usług. Ponadto możliwe jest także dodatkowe zbieranie przez Administratora informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie internetowym. Poniżej określone zostały zasady przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się Administrator w celu bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w ujętych w Polityce przypadkach.
 2. Rada Regionu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich regionu Opole-Gliwice szanuje prywatność osób odwiedzających serwisy internetowe, którymi administruje i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych i innych informacji o aktywności Użytkownika było zgodne z przepisami prawa, w szczególności z wymogami następujących aktów prawnych:
 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.), zwanego dalej “RODO”,
 4. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781,
 5. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344,
 6. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.
 7. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. W związku ze stosowaniem RODO, w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

Prawo dostępu do danych

 1. Uwzględnia możliwość uzyskania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, informacji
  czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane. Dodatkowo osoba zwracając się o realizację tego prawa może żądać od administratora uzyskania dostępu do danych oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać wydana bezpłatnie. Przy kolejnych tego rodzaju prośbach może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca m.in. z kosztów administracyjnych.

Prawo do sprostowania danych

 1. Jeżeli przetwarzane przez administratora dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne osoba,
  której dane dotyczą może żądać od administratora ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych

 1. Często określane również jako “prawo do bycia zapomnianym”. Na zasadach i w przypadkach określonych prawem, gdy jest możliwe, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać ich usunięcia.
  Należy jednak pamiętać, że nie zawsze to żądanie może zostać zrealizowane, np. w sytuacji, gdy istnieje obowiązek prawny ich przetwarzania przez administratora przez określony okres czasu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 1. RODO przewiduje także możliwość wniesienia w określonych okolicznościach żądania o ograniczenie przetwarzania danych, którego dokonuje administrator, w szczególności w przypadkach,
  gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy osoba kwestionuje prawidłowość danych, lub gdy wyczerpały się cele przetwarzania danych przez administratora, a podmiot danych nadal ich potrzebuje (np. w celu obrony roszczeń).

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje osobie, której dane dotyczą, w sytuacjach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. e) i f), odpowiednio w związku z realizacją zadań w ramach władzy publicznej lub w interesie publicznym oraz w ramach realizacji interesu prawnego administratora danych. Jest to istotne prawo podmiotów danych umożliwiające sprzeciw wobec przetwarzania w sytuacji, gdy istnieje nierównowaga stron przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

 1. Dotyczy jedynie przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i jednocześnie przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany.
  Osoba może wówczas żądać, aby administrator przekazał jej komplet zgromadzonych danych na jej temat w formie mającej postać ustrukturyzowanego, powszechnie używanego formatu nadającego się do odczytu maszynowego, a dodatkowo również, żeby jej dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Skarga do organu nadzorczego

 1. Na przetwarzanie niezgodne z prawem, osobie, której dane dotyczą przysługuje zawsze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Danych Osobowych ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.

Wycofanie zgody

 1. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do wycofania tej zgody w każdym i dowolnym momencie. Co istotne wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Realizacja praw

 1. Nie wszystkie Twoje żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy przede wszystkim od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, np.: w niektórych przypadkach nie będziemy mogli zrealizować prawa do usunięcia Pani/Pana danych.

Informacja o wykorzystywaniu plików cookies

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwisy internetowe.
 2. Cookies stanowią pożyteczne, a w niektórych sytuacjach niezbędne, narzędzie dla Administratora w celu m.in. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, właściwej konfiguracji i bezpieczeństwa strony internetowej, monitorowania stanu sesji czy analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej.
 3. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania z serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 4. Więcej informacji o tym czym są pliki cookies można znaleźć pod następującymi linkami:
  1. Język polski: http://wszystkoociasteczkach.pl/
  2. Język angielski: https://www.aboutcookies.org/
 5. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Umożliwiają to m.in. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:
  1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
  2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
  3. określenia ustawień dla różnych typów cookies, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
  4. blokowania lub usuwania cookies.
 1. Należy pamiętać, że zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać korzystając
  z funkcji “Pomoc” w przeglądarce.
 2. Efektem zmiany ustawień przeglądarki, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych, tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 4. Poniżej zamieszczone zostały linki do informacji na temat zarządzania plikami cookies i danymi witryn w wybranych przeglądarkach internetowych:

Techniki marketingowe

 1. Administrator stosuje również analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi systemowe

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
  Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych na rzecz Administratora.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS;
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku,
   gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce Użytkownika;
  • Informacje o adresie IP;
 1. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwisy internetowe Administratora.
 2. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.